JaVR_KR

  VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD KOLEJNÍCH RAD


  VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD KOLEJNÍCH RAD

  vysokoškolských kolejí Univerzity Karlovy v Praze


  Grémium Kolejních rad podle čl. 11 odst. 2 Řádu vysokoškolské koleje Univerzity Karlovy v Praze vydává po vyjádření Sociální komise Akademického senátu Univerzity Karlovy v Praze tento Volební a jednací řád Kolejních rad vysokoškolských kolejí Univerzity Karlovy v Praze:  ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ

  Čl. 1

  1. Volební a jednací řád Kolejních rad vysokoškolských kolejí Univerzity Karlovy v Praze upravuje zásady voleb členů Kolejních rad, jednání Kolejních rad a jejích členů.

  2. V rámci tohoto volebního a jednacího řádu může Kolejní rada (dále jen KR) upravit usnesením své vnitřní poměry a podrobnější pravidla jednání KR a jejích členů.

  Čl. 2

  Počet členů Kolejní rady

  1. Kolejní rada je kolektivní orgán, který má 3 až 9 členů.

  2. Počet členů KR musí být vždy lichý.

  3. Změna počtu členů KR je možná pouze na základě usnesení KR s následným vypsáním voleb nové KR.

  Čl. 3

  Volební období

  1. Volební období KR je dva roky.

  2. Po uplynutí jednoho roku může KR zkrátit volební období usnesením o vypsání předčasných voleb.

  Čl. 4

  Funkční období KR končí, jestliže se KR po dobu tří měsíců ve školním roce nesešla.

  Čl. 5

  1. KR podá demisi a vypíše nové volby, jestliže jí byla peticí ubytovaných studentů vyslovena nedůvěra.

  2. Petici podle odst. 1 musí podepsat alespoň 20 procent ubytovaných studentů.


  ČÁST DRUHÁ - VOLBY DO KOLEJNÍ RADY

  Čl. 6

  1. Volby do KR se konají ve lhůtě počínající třicátým dnem před uplynutím volebního období a končící dnem jeho uplynutí.

  2. Přijala-li KR usnesení o vypsání předčasných voleb podle čl. 3 odst. 2, volby se konají do třiceti dnů od přijetí takového usnesení.

  3. Ve stejné lhůtě se konají volby i v případě ukončení funkčního období KR podle čl. 4.

  4. Přesný termín konání voleb zveřejní KR alespoň tři týdny předem.

  Čl. 7

  1. Volby do KR se konají tajným hlasováním.

  2. Právo volit má každý student ubytovaný na koleji.

  Čl. 8

  1. Kandidovat do KR může ten, kdo

   1. je studentem,

   2. je ubytován na koleji,

   3. odevzdá alespoň tři dny před konáním voleb písemnou přihlášku,

  2. Náležitosti přihlášky upraví KR.

  3. Kandidátní listina musí být zveřejněna nejpozději 24 hodin před volbami.

  Čl. 9

  Doplňovací volby do Kolejní rady

  1. V případě, že na uvolněné místo člena KR nepřipadá žádný náhradník, vypíše KR na toto místo do patnácti dnů doplňovací volby.

  2. Pro doplňovací volby platí ustanovení o volbách do Kolejní rady.

  Čl. 10

  Organizace voleb

  1. Organizaci voleb zabezpečí KR svým usnesením.

  2. Volby musí trvat alespoň 12 hodin maximálně ve dvou dnech, nesmějí se konat v pátek, během víkendu, ve státem uznaný svátek, ve zkouškovém a presemestrálním období a o prázdninách.

  3. KR určí usnesením další podrobnosti a zveřejní je současně s termínem voleb.

  Čl. 11

  Volební komise

  1. Volební komise je nejméně tříčlenná.

  2. Členy volební komise jmenuje KR z nekandidujících ubytovaných studentů.

  3. Požádá-li o to kandidát, je KR povinna jmenovat do volební komise jednoho jeho zástupce.

  4. Členové Volební komise si ze sebe tajným hlasováním zvolí předsedu. Volba předsedy se řídí stejnými zásadami jako volba předsedy KR.

  5. Volební komise končí svou činnost ustavujícím zasedáním nové KR.

  Čl. 12

  Volební protokol

  1. Výsledky voleb jsou zveřejněny ve volebním protokolu.

  2. Volební protokol přijímá Volební komise prostou většinou hlasů. Pokud člen Volební komise hlasuje proti přijetí, musí do protokolu uvést své důvody.

  3. Volební protokol musí obsahovat

   1. datum konání voleb,

   2. počet oprávněných voličů,

   3. počet odevzdaných hlasů,

   4. počet odevzdaných neplatných hlasů,

   5. pořadí jednotlivých kandidátů podle počtu obdržených hlasů, přičemž nově zvolení členové KR musí být graficky odlišeni,

   6. počet hlasů. které jednotliví kandidáti obdrželi,

   7. jména a podpisy členů volební komise,

   8. datum přijetí volebního protokolu.

  4. Volební protokol zveřejní komise nejpozději do 24 hodin od ukončení voleb na vývěsní desce koleje.


  ČÁST TŘETÍ - ČLEN KOLEJNÍ RADY

  Čl. 13

  Mandát člena Kolejní rady

  1. Mandát člena KR vzniká zvolením.

  2. Členem nové KR se stává kandidát, který se v pořadí podle počtu obdržených hlasů umístil alespoň na takovém místě, kolik je členů budoucí KR. V případě rovnosti hlasů rozhoduje o pořadí los.

  3. Výkonu funkce se zvolený člen KR ujímá na ustavujícím zasedání nové KR.

  Čl. 14

  Mandát člena KR zaniká

  1. uplynutím volebního období,

  2. písemným vzdáním se mandátu,

  3. jestliže se KR po dobu tří měsíců ve školním roce nesešla,

  4. zveřejněním výsledků voleb vyhlášených podle čl. 3 nebo čl. 5.

  Čl. 15

  Náhradník

  1. Za náhradníky se považují kandidáti, kteří nebyli zvoleni členy KR, a to v pořadí podle počtu obdržených hlasů.

  2. V případě rovnosti hlasů rozhoduje los.

  3. Náhradník nabývá mandát okamžikem zániku mandátu člena KR, za nějž náhradník nastupuje.

  4. Náhradník může členství v KR odmítnout. V takovém případě členství přechází na následujícího náhradníka.

  5. Není-li náhradníka, KR vypíše doplňovací volby podle čl. 9.

  6. Volební období náhradníka podle odst. 1 nebo čl. 9 končí nejpozději koncem volebního období KR.

  ČÁST ČTVRTÁ - Zasedání KOLEJNÍ RADY

  Čl. 16

  Ustavující zasedání Kolejní rady

  1. Noví členové KR se sejdou po svém svolení na ustavujícím zasedání KR.

  2. Ustavující zasedání KR se musí sejít nejpozději do dvou týdnů po volbách.

  3. Ustavující zasedání by se měli zúčastnit všichni členové nové KR.

  Čl. 17

  Ustavující zasedání KR svolá, zahájí a až do zvolení nového předsedy ji řídí kandidát, jenž se ve volbách umístil na 1. místě.

  Čl. 18

  1. Prvním bodem programu ustavující zasedání KR je volba nového předsedy.

  2. Volba předsedy KR je tajná.

  3. Předsedou KR se stává člen, který obdržel nadpoloviční většinu hlasů všech členů KR.

  4. Není-li takové většiny dosaženo, koná se druhé kolo volby, do kterého postupují kandidáti, kteří obdrželi první a druhý nejvyšší počet hlasů v prvním kole. Předsedou KR se stává kandidát, který obdržel větší počet hlasů.

  5. Nový předseda KR se ujme řízení zasedání. Vyhlásí volby místopředsedy a zapisovatele, popřípadě dalších funkcionářů KR. Funkce místopředsedy se v trojčlenných kolejních radách nezřizuje.

  Čl. 19

  Zasedání Kolejní rady

  1. Kolejní rada se schází podle uvážení, zpravidla jednou měsíčně.

  2. KR je povinna se zabývat individuálními podněty studentů ubytovaných na koleji a přiměřeným způsobem na ně odpovídat.

  3. KR je povinna se sejít do jednoho týdne po předložení petice alespoň 25 ubytovaných a projednat její obsah.

  Čl. 20

  Hlasování

  1. KR je způsobilá se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů.

  2. Každý člen KR má jeden hlas.

  3. K přijetí rozhodnutí KR je třeba souhlas nadpoloviční většiny přítomných.

  4. K přijetí usnesení KR je třeba souhlas nadpoloviční většiny všech členů KR.

  5. Usnesení KR přijímá ve věci

   1. nezvratitelného rozhodnutí,

   2. návrhu na výši úhrad za služby poskytované v souvislosti s ubytováním studentů,

   3. návrhů, které jí předloží k vyjádření vedoucí koleje, vedoucí správy, ředitel nebo Grémium Kolejních rad,

   4. záměru změnit využití prostor koleje,

   5. změn týkajících se ubytování studentů,

   6. zastupování KR na Grémiu Kolejních rad podle čl. 25 odst. 2 a 3,

   7. vyžadující podle tohoto řádu usnesení.

  Čl. 21

  Odvolání člena Kolejní rady z funkce

  1. K odvolání člena KR z funkce podle čl. 18 je zapotřebí souhlas nadpoloviční většiny členů KR.

  2. Hlasování podle odst. 1 je vždy tajné.

  Čl. 22

  Svolávání a řízení zasedání

  1. Zasedání KR svolává a řídí předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda. Není-li přítomen ani ten, řídí zasedání předsedou pověřený člen.

  2. Předseda KR svolá zasedání vždy, požádá-li o to nejméně třetina všech členů KR.

  3. Na konci zasedání oznámí předsedající předběžný termín budoucí zasedání.

  4. Pozvánka na zasedání KR se doručuje členům KR a vedoucímu koleje nejpozději týden před zasedáním, způsobem na koleji obvyklým.

  Čl.23

  1. Zasedání kolejní rady jsou veřejná.

  2. Disciplinární záležitosti se projednávají neveřejně, avšak za přítomnosti provinilce. Požádá-li provinilec o veřejné projednání svého případu, musí mu být vyhověno.

  Čl. 24

  Zápis ze zasedání Kolejní rady

  1. Zapisovatel vyhotoví z jednání KR zápis. S jeho předběžným zněním seznámí členy KR na konci zasedání.

  2. Nejpozději do tří dnů od konání zasedání předloží zapisovatel konečnou podobu zápisu předsedovi KR ke kontrole. Nalezené nedostatky zapisovatel odstraní.

  3. Zápis musí KR zveřejnit nejpozději jeden týden po konání zasedání na vývěsní desce a jiným obvyklým způsobem.

  4. Případné námitky členů KR vůči zápisu musí být projednány jako první bod zasedání následující po zveřejnění.

  Čl. 25

  Zastupování Kolejní rady v Grémiu Kolejních rad

  1. Předseda Kolejní rady zastupuje KR v Grémiu Kolejních rad (dále jen „Grémium“).

  2. KR může svým usnesením pověřit zastupováním v Grémiu jiného svého člena, a to trvale nebo pro konkrétní zasedání.

  3. Pověření zástupce podle odst. 2 může KR svým usnesením kdykoliv změnit nebo zrušit.

  4. O zastupování rady v Grémiu podle odst. 2 vystaví KR svému zástupci písemné potvrzení.


  ČÁST PÁTÁ - SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  Čl. 26

  Dny pracovního klidu, pracovního volna a státem uznané svátky se do plynutí lhůt nezapočítávají.

  Čl. 27

  Výklad tohoto řádu a řešení sporných situací provádí Grémium.

  Čl. 28

  Tento volební a jednací řád je možné měnit jen souhlasem nadpoloviční většiny všech členů Grémia s hlasovacím právem, avšak v počtu minimálně jedné třetiny všech členů Grémia.

  Čl. 29

  Kolejní rady zvoleny před přijetím tohoto řádu se považují za kolejní rady zvolené podle tohoto řádu.

  Čl. 30

  Tento řád nahrazuje všechny dosavadní volební a jednací řády kolejních rad.

  Čl. 31

  Tento řád nabývá účinnosti dnem 06. 02. 2003.


  Předseda Grémia Kolejních rad Martin Saturka v. r.  Poslední změna: 8. červenec 2015 10:48 
  Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
  Sdílet na: