JR_GPKR

JEDNACÍ ŘÁD GRÉMIA KOLEJNÍCH RAD

JEDNACÍ ŘÁD GRÉMIA KOLEJNÍCH RAD

kolejí Univerzity Karlovy v Praze


Čl. 1

Úvodní ustanovení

 1. Tento řád upravuje organizaci a jednání Grémia kolejních rad kolejí Univerzity Karlovy v Praze (dále jen "Grémium").

 2. Po vyjádření Sociální komise Akademického senátu Univerzity Karlovy v Praze (dále jen "Komise") tento řád vydává Grémium.

Čl. 2

Základní ustanovení

 1. Grémium je samosprávný orgán kolejních rad (dále jen “Rada”) Univerzity Karlovy v Praze (dále jen “Univerzita"), který reprezentuje studenty ubytované v kolejích Univerzity ve vztahu k řediteli Kolejí a menz UK (dále jen „ředitel“).

 2. Členy Grémia jsou po jednom delegovaném zástupci za každou Radu a jeden delegovaný zástupce Komise. Delegování zástupce provádí Rada, resp. Komise usnesením na svém zasedání. Neučiní-li tak, považuje se za delegovaného zástupce předseda dotyčné Rady, resp. Komise. Člen Grémia může být zastoupen náhradníkem, který musí být členem dané Rady a musí se prokázat písemným zplnomocněním zastoupeného člena Grémia. Takovéto zplnomocnění je nedílnou součástí zápisu Grémia.

 3. Členství v Grémiu zaniká

  1. na základě písemného prohlášení člena adresovaného předsedovi Grémia,

  2. písemným usnesením Rady, resp. Komise adresované předsedovi Grémia,

  3. ukončením funkčního období Rady, resp. Komise.

 4. Grémium se vyjadřuje zejména

  1. k záležitostem podle Řádu vysokoškolské koleje,

  2. k návrhům, které mu předloží k vyjádření rektor, kvestor, Akademický senát Univerzity (dále jen “Senát"), Komise, ředitel nebo Rada,

  3. k záležitostem z oblasti kolejí, které projednává Senát,

  4. k výroční zprávě Kolejí a menz o hospodaření.

 5. Grémium nebo jeho předseda podávají návrhy, podněty nebo stížnosti rektorovi, kvestorovi, Senátu, Komisi nebo řediteli.

 6. Nezbytné administrativní potřeby Grémia hradí Koleje a menzy prostřednictvím ředitele.

Čl. 3

Zasedání Grémia

 1. Zasedání Grémia svolává a řídí předseda Grémia. Zasedání je také povinen svolat po obdržení písemné žádosti alespoň třetiny všech členů Grémia. Grémium zasedá minimálně 3x za semestr.

 2. V případě nepřítomnosti předsedy zasedání řídí místopředseda. Není-li ani ten přítomen, řídí zasedání nejstarší přítomný člen Grémia.

 3. Zasedání Grémia jsou veřejná.

 4. Rektor, kvestor, předseda Senátu, předseda Komise nebo ředitel se obrací na předsedu Grémia s návrhem na vyjádření Grémia. V tomto případě předseda svolá jeho zasedání bez zbytečného odkladu. Neusnese-li se Grémium k návrhu do 4 týdnů, má se za to, že se vyjádřilo; toto neplatí v době mimo školního roku.

 5. Pozvánka s programem zasedání a případnými podklady k jednotlivým návrhům se zasílají členům Grémia, řediteli a případně i jiným osobám v elektronické, a požádá-li o to člen Grémia, i v listinné podobě.

 6. Informace o konání zasedání zveřejní každá Rada na vývěsní desce své koleje bez zbytečného odkladu po obdržení pozvánky, nejpozději však 7 dní před zasedáním.

 7. Grémium je usnášeníschopné, je-li zasedání přítomna alespoň třetina všech členů.

 8. Grémium rozhoduje formou usnesení. Usnesení je přijato, vysloví-li se pro něj nadpoloviční většina přítomných členů.

 9. Předsedající nebo jím pověřený přítomný člen vypracovává návrh zápisu ze zasedání Grémia, který se schvaluje na příštím zasedání Grémia.

 10. Prvním projednávaným bodem zasedání Grémia je schválení programu.

 11. Návrh zápisu ze zasedání Grémia zasílá předseda Grémia všem Radám a Komisi. Schválený zápis ze zasedání Grémia zasílá předseda všem Radám, Komisi, řediteli, příslušnému prorektorovi a případně jiným osobám, které o to požádají, a to nejpozději do 5 dnů od jeho schválení.

 12. Schválené zápisy ze zasedání se zveřejňují na vývěsních deskách jednotlivých kolejí, případně též prostřednictvím sítě Internet.

 13. Předseda Grémia předkládá Grémiu ke schválení návrh zprávy o činnosti Grémia k 1. únoru.

Čl. 4

Předseda a místopředseda Grémia

 1. Volba předsedy Grémia je tajná. Předsedou Grémia se stává člen Grémia, který získá nadpoloviční většinu hlasů přítomných členů. V případě, že nikdo nezíská nadpoloviční většinu, volba se opakuje. Za účelem organizace a řízení volby předsedy Grémia si Grémium zvolí tříčlennou volební komisi, jejímž členem nesmí být kandidát.

 2. Funkční období předsedy začíná 1. dubna a končí 31. března následujícího roku. Vzdá-li se předseda Grémia v průběhu funkčního období své funkce nebo tato jinak zanikne, volí se nový předseda, a to na zbytek funkčního období bývalého předsedy. Pro nové volby se použijí ustanovení předcházejícího odstavce obdobně.

 3. Předseda může navrhnout kandidáta na místopředsedu, kterého Grémium schvaluje nadpoloviční většinou přítomných členů Grémia. Pro délku jeho funkčního období se použije odstavec druhý obdobně. Místopředseda zastupuje předsedu.

 4. Předsedu nebo místopředsedu je možno odvolat. Návrh na vyslovení nedůvěry podává alespoň jedna třetina všech členů Grémia a tento je přijat, vysloví-li se pro něj při zasedání Grémia nadpoloviční většina všech členů Grémia. Hlasování o tomto návrhu je tajné a za účelem jeho organizace Grémium volí tříčlennou sčítací komisi, jejímž členem nesmí být osoba, o níž se hlasováním rozhoduje. Doba mezi podáním návrhu a hlasováním o něm musí být alespoň čtrnáct dní.

 5. Předseda reprezentuje Grémium navenek, a to v souladu s Grémiem přijatými usneseními.

 6. V případě, že předseda Grémia přestane být členem Grémia, zůstává předsedou Grémia bez hlasovacího práva.

Čl. 5

Kolejní rady

 1. Rady informují předsedu Grémia o aktuálním složení Rad. O každé změně jsou povinny informovat nejpozději do 15 dní. Po vyžádání si souhlasu svých členů Rada sdělí jejích kontaktní adresy.

 2. Nejpozději k prvnímu dni prázdninového ubytování jsou Rady povinny předsedovi sdělit jméno pověřeného člena, který bude v průběhu prázdninového ubytování Radu na základě jejího pověření zastupovat, byl-li nějaký člen zastupováním pověřen. Po vyžádání si jeho souhlasu Rada sdělí jeho kontaktní přechodnou adresu, liší-li se od adresy, sdělené dle odstavce prvního.

Čl. 6

Přechodná a závěrečná ustanovení

 1. Stávající předseda Grémia se považuje za předsedu Grémia, zvoleného dle tohoto řádu.

 2. Změny tohoto řádu se uskutečňují usnesením, vysloví-li se pro něj nadpoloviční většina všech členů Grémia.

 3. V případných výkladových sporech tohoto Řádu určuje na návrh Grémia závazný výklad Komise.

 4. Tento řád nabývá účinnosti dnem 19. června 2002.
Poslední změna: 8. červenec 2015 10:48 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: