Informace z Grémia

Zasedání Grémia

Při svém zasedání dne 21. března 2016 si Grémium zvolilo nové vedení do příštího funkčního období. Dosavadní předsedkyně Grémia Petra Pelikánová se rozhodla svou funkci již neobhajovat. Novým předsedou byl proto zvolen Jan Kukla z Koleje Švehlova. Místopředsedou Grémia se stal Vít Jurásek z Koleje Kajetánka. Dále se Grémium zabývalo např. Ubytovacím řádem vysokoškolské koleje. Záspis ze zasedání bude zveřejněn v nejbližší době. Příští zasedání Grémia se bude konat 26. dubna 2016, opět ve Studentském klubu Celetná.


Zasedání Grémia

Další zasedání Grémia se konalo 17. 2. 2016 od 16:30 ve Studentském klubu Celetná. Grémium se při něm věnovalo projednávání novely Ubytovacího řádu vysokoškolské koleje, průběhu výběrového řízení pro provoz restaurace a klubu v areálu Koleje Hvězda a také výší cen za ubytování pro cizince - samoplátce. Zápis ze zasedání zde. Příští zasedání Grémia se uskuteční v pondělí 21. 3. 2016.


Zasedání Grémia

Při svém zasedání dne 11. 12. 2015 se Grémium zabývalo především nepříliš prosperující večerkou v Koleji Hvězda, dále Grémium navrhlo zřídit funkci mediátora, jehož úkolem by bylo zklidnit jednání některých problémových osob, a také nominovalo dva členy Rady KaM UK, protože J. Švadlenkovi a J. Velkoborskému 17. 12. 2015 skončí funkční období. Nově nominovanými členy Rady jsou J. Švadlenka a V. Jurásek. Členy Rady KaM UK na základě nominací jmenuje J. M. rektor. Zápis ze zasedání je k dispozici zde.


Usnesení Grémia č. 6/2015

Grémium předsedů kolejních rad souhlasí se zněním návrhu Opatření ředitele č. 21/2015 a doporučuje ho vydat v předloženém znění.


Změna ve vedení Grémia

Po rezignaci předsedkyně Grémia M. Černé řídila Grémium jeho místopředsedkyně P. Pelikánová. Ta byla při zasedání Grémia dne 29. 10. 2015 zvolena předsedkyní Grémia. Místopředsedou se stal I. Kalabis.


Zasedání Grémia

Další zasedání Grémia se konalo 29. 10. 2015 od 16:30 ve Studentském klubu Celetná. Grémium při něm zvolilo novou předsedkyní P. Pelikánovou z Kolejní rady 17. listopadu a místopředsedou I. Kalabise z Kolejní rady Jižní Město. Dále Grémium doporučilo k vydání novou verzi ceníku služeb, která mu byla předložena panem ředitelem, navrhlo překlad interních předpisů KaM UK do angličtiny, požádalo o sjednocení účtů za ubytování a stravování a zabývalo se též dopravní situací u Koleje 17. listopadu, kde byla v souvislosti s otevřením tunelu Blanka zrušena autobusová zastávka. Zápis ze zasedání je k dispozici zde. Příští zasedání Grémia se bude konat ve čtvrtek 10. prosince 2015 od 16:30 opět ve Studentském klubu Celetná.


Usnesení Grémia č. 3/2015

Grémium nesouhlasí s vydáním opatření ředitele č. 17/2015, Ceníku služeb poskytovaných v kolejích Univerzity Karlovy v Praze, v současném znění. Doporučuje stanovit předpisem doporučenou cenu jednorázových služeb zapůjčení prádelny, vysavače a žehličky, a to za časový interval doby 30 minut. Konkrétní výše v jednotlivých kolejích by se měla stanovit na základě písemné dohody vedoucí koleje s příslušnou kolejní radou. Pokud by nebyla uzavřena písemná dohoda, měly by platit doporučené ceny. Jako doporučené ceny Grémium navrhuje:


  • prádelna: 5 Kč/30 min

  • vysavač: 5 Kč/30 min

  • žehlička: 5 Kč/30 min


Zasedání Grémia

Po několika měsících se 16. 9. 2015 opět konalo zasedání Grémia. Grémium při něm se zástupci ředitelství KaM UK diskutovalo především o novém ceníku služeb a ubytovacím řádu. Ceník služeb, který byl vydán jako Opatření ředitele č. 17/2015, Grémium odmítlo, neboť znamenal neodůvodněné zvýšení cen za praní, zapůjčení vysavače a žehličky. Grémium dále vyhlásilo volby v kolejích Hvězda a Na Větrníku (usnesení č. 4 a 5/2015). Vzhledem k nízkému počtu přítomných členů však nebylo možné zvolit nového předsedu Grémia. Příští zasedání se bude konat 29. října 2015 od 16:30 hod. ve Studentském klubu Celetná. Zápis ze zasedání je k dispozici zde.


Změna ve vedení Grémia

Z důvodu studijních povinností dne 16. 9. 2015 rezignovala M. Černá na funkci předsedkyně Grémia. Až do zvolení řádného předsedy řídí Grémium jeho místopředsedkyně P. Pelikánová.


Usnesení Grémia č. 2/2015

Grémium předsedů kolejních rad doporučuje v nových Všeobecných ubytovacích podmínkách zrušit dvouměsíční výpovědní lhůtu pro předčasné ukončení ubytování. Důvodem zavedení této lhůty byl záměr nabízet uvolněnou kapacitu již v okamžiku podání výpovědi. Jelikož se toto neděje, považuje Grémium tuto lhůtu za zbytečnou. V případě, že zůstane zachována, doporučuje Grémium její podstatné zkrácení a snížení poplatku za její nedodržení.


Usnesení Grémia č. 1/2015

Grémium předsedů kolejních rad považuje rozdíl v ceně jednolůžkového a dvojlůžkového pokoje obývaného jedním ubytovaným s 50% slevou na druhé lůžko v Koleji 17. listopadu za neodůvodněný. Rozměry obou typů pokojů jsou shodné, vybavení je srovnatelné, náklady na energie jsou stejné a v Koleji 17. listopadu je dostatek volné kapacity, aby umožnila samostatné bydlení v dvojlůžkových pokojích. Grémium proto doporučuje řediteli KaM UK, aby za těchto podmínek cena dvojlůžkového pokoje obývaného jedním ubytovaným byla účtována ve stejné výši jako u jednolůžkového.


Zasedání Grémia

Při svém dalším zasedání dne 31. 3. 2015 se Grémium opět zabývalo ubytovacím řádem, u něhož již téměř nalezlo shodu s ředitelstvím KaM UK (stále se však neshodlo na omezení návštěv). Protože M. Černé skončilo funkční období předsedkyně, provedlo Grémium novou volbu, v níž byla předsedkyní opět zvolena M. Černá a místopředsedkyní P. Pelikánová. Grémium také přijalo dvě usnesení, první se týkalo účtování dvojlůžkových pokojů v Koleji 17. listopadu, pokud v nich ubytovaný chce bydlet sám, druhé dvouměsíční výpovědní lhůty při předčasném ukončení ubytování. Zápis je k dispozici zde. Příští zasedání se bude konat ve středu 16. 9. 2015 od 16 hod. ve Studentském klubu Celetná.


Zasedání Grémia

Zasedání Grémia dne 2. března 2015 se opět konalo v prostorech Studentského klubu Celetná. Grémium při něm pokračovalo v projednávání nového ubytovacího řádu, dále diskutovalo o harmonogramu rekonstrukcí kolejí, který by měl respektovat zkouškové období, a o zpřehledňování výpočtu kolejného tak, aby ubytovaní dokázali pochopit, z čeho vznikla konečná částka, již musejí zaplatit. Zápis ze zasedání je k dispozici zde. Příští zasedání Grémia se uskuteční v úterý 31. března 2015.


Zasedání Grémia

Zasedání Grémia 1. prosince 2014 proběhlo nově v prostorech Studentského klubu Celetná (doposud se zasedání Grémia konala v Menze Arnošta z Pardubic). Grémium při něm dohodlo s vedením KaM způsob, jímž se zástupci kolejních samospráv budou účastnit zakázek KaM. Dále Grémium diskutovalo o protahující se přípravě nového Ubytovacího řádu vysokoškolské koleje a novém facebookovém profilu KaM, v němž jsou zveřejněny fotografie, které by někdo mohl považovat za klamavou reklamu. Zápis ze zasedání je k dispozici zde.


Zasedání Grémia

Při zasedání Grémia 21. října 2014 bylo zvoleno nové předsednictvo. Předsedkyní se stala dosavadní místopředsedkyně M. Černá z KR Kajetánka, místopředsedou L. Láska z KR 17. listopadu. Dále se Grémium zabývalo například rekonstrukcemi kolejí, pronájmem tělocvičny v Koleji Jednota a komunikací Grémia a jednotlivých kolejních rad s pracovníky KaM. Grémium také vyhlásilo volby do kolejních rad 17. listopadu a Šafránkův pavilon. Zápis je k dispozici zde.


Změna ve vedení Grémia

J. Švadlenka se 10. 9. 2014 vzdal mandátu předsedy Kolejní rady Budeč a 15. 9. 2014 se odstěhoval z koleje. Novou předsedkyní KR Budeč se stala R. Fantová. J. Švadlenkovi tak zaniklo i členství v Grémiu, a tudíž i předsednictví. Pravomoci předsedy Grémia přechodně převzala jeho místopředsedkyně M. Černá, která byla následně 21. 10. 2014 zvolena předsedkyní.


Zasedání Grémia

20. května 2014 se uskutečnilo poslední zasedání Grémia před prázdninami. Grémium se zabývalo především nepřehlednými internetovými stránkami KaM a nabídlo pomoc s jejich zkvalitněním. Bylo též dohodnuto, že se další zasedání uskuteční podle potřeby, pravděpodobně však ještě v průběhu prázdnin, bude-li v té době již vypracován nový ubytovací řád. Bude také třeba zvolit nového předsedu Grémia, neboť se J. Švadlenka v září odstěhuje z Koleje Budeč. Zápis je k dispozici zde.


Zasedání Grémia

Při zasedání 8. dubna 2014 si Grémium zvolilo své vedení, protože J. Švadlenkovi, stávajícímu předsedovi, dne 1. dubna skončilo funkční období. Předsedou Grémia byl opět zvolen J. Švadlenka, místopředsedkyní M. Černá. Dále se Grémium mj. zabývalo chybně provedeným inkasem kolejného a připravovaným dotazníkem k zabezpečení kolejí. Zápis je k dispozici zde.


Usnesení Grémia č. 4/2014

Grémium předsedů kolejních rad považuje za prokázané, že M. Staněk manipuloval s hlasovacími lístky během voleb do KR Jednota. Grémium jeho čin považuje za závažný a doporučuje udělit mu výstrahu.


Usnesení Grémia č. 3/2014

Grémium tímto svým usnesením změnilo Jednací řád kolejních rad UK v Praze, když zpřesnilo, co znamená, že je kolejní rada usnášeníschopná. Nově byl do čl. 7 přidán odst. 4 ve znění: "Kolejní rada je usnášeníschopná, pokud je přítomna nadpoloviční většina jejích členů."


Zasedání Grémia

Grémium se sešlo 27. února 2014 a zabývalo se především tříděním odpadu v kolejích, bezdrátovým připojením k internetu a manipulací voleb v Koleji Jednota. Grémium se domnívá, že byla manipulace prokázána a navrhuje viníkovi udělit výstrahu (více Všeobecné ubytovací podmínky neumožňují). Zápis ze zasedání je k dispozici zde.


Usnesení Grémia č. 2/2014

Vědomé a úmyslné zfalšování výsledku voleb do kolejní rady považuje Grémium za hrubé porušení dobrých mravů. Grémium proto žádá o kamerový záznam, aby posoudilo, zda je jako důkaz skutečně jednoznačný. Pokud by bylo falšování voleb členovi volební komise v Koleji Jednota prokázáno, doporučuje Grémium udělit mu výstrahu. V každém případě Grémium doporučuje ředitelství se podnětem kolejní rady vážně zabývat.


Usnesení Grémia č. 1/2014

Grémium předsedů kolejních rad navrhuje vytvořit disciplinární komisi Kolejí a menz UK.


Zasedání Grémia

Při prvním zasedání Grémia v roce 2014 dne 16. ledna bylo nejprve Grémium seznámeno s Mgr. Hurdovou, novou vedoucí Ubytovacího útvaru KaM UK, a noví členové Grémia po volbách, které v některých kolejích proběhly, se představili s Ing. Macounovi, řediteli KaM UK, Mgr. Hurdové a M. Lukášovi, vedoucímu Stravovacího útvaru KaM UK. Dále se Grémium zabývalo chybným účtováním plateb ubytovaným v Koleji Komenského, přičemž mj. navrhlo zpřehlednění výpisu plateb, tříděním odpadů v kolejích a pokusu o volební podvod do Kolejní rady Jednota. Grémium k tomu mj. přijalo dvě usnesení. Zápis je k dispozici zde.


Zasedání Grémia

Během zasedání dne 28. 11. 2013 bylo Grémium seznámeno s M. Lukášem, novým vedoucím Útvaru stravovacích služeb KaM UK, s nímž poté diskutovalo o kvalitě menz. Dále se Grémium mj. zabývalo projektem výměny nábytku v kolejích Budeč a Jižní Město a projektem rekonstrukce Menzy Jednota. Grémium také uznalo za platné volby do kolejní rady v Koleji Na Větrníku, na jejichž průběh obdrželo stížnost. Zápis ze zasedání je k dispozici zde.


Zasedání Grémia

Při svém prvním zasedání v akademickém roce 2013/2014, které se uskutečnilo 22. 10. 2013, Grémium mj. navrhlo panu řediteli, aby byli ubytovaní informováni také pomocí hromadných e-mailů. Dále Grémium projednalo požadavek ředitelství zavést jednotný elektronický systém rezervací lůžek, který by byl asociován se systémem REHOS. Grémium rovněž Jeho Magnificenci rektorovi navrhlo za členy Rady KaM Jana Švadlenku a Jakuba Velkoborského, kterým na začátku listopadu vypršel mandát. Zápis ze zasedání je k dispozici zde.


Zasedání Grémia

Dne 6. 6. 2013 se Grémium při svém zasedání zabývalo přípravou Opatření ředitele č. 15/2013, týkajícího se zámluv pokojů na další akademický rok (podle čl. 8 odst. 3 písm. b Řádu pro poskytování ubytovacích stravovacích služeb provádějí zámluvy pokojů kolejní rady), návrhy Ing. Macouna, ředitele KaM, aby se ubytovaní podíleli na výběru nového vybavení pokojů a aby byly sjednoceny provozní řády tělocvičen a posiloven v jednotlivých kolejích, dále Grémium diskutovalo o kvalitě jídel v menzách a dohodlo se s panem ředitelem KaM na vytvoření řešitelské komise, která připraví návrh nového Ubytovacího řádu vysokoškolské koleje. Zasedání Grémia se zúčastnili Ing. Macoun, ředitel KaM, a Ing. Prajer, Ph. D., vedoucí provozního úseku KaM. Zápis ze zasedání je k dispozici zde.


Zasedání Grémia

Při svém zasedání dne 11. 4. 2013 Grémium vyslechlo od Ing. Fixe, vedoucího technického útvaru KaM, informace o způsobu tvorby cen za ubytování. Dále s Ing. Macounem, ředitelem KaM, a Ing. Prajerem, Ph. D., vedoucím provozního útvaru KaM, diskutovalo o pasportizaci v Koleji Kajetánka a o průběhu přípravy nových předpisů týkajících se ubytování. Na konci zasedání také Grémium znovu zvolilo svým předsedou J. Švadlenku, místopředsedou se stal M. Šeremeta. Zápis ze zasedání je k dispozici zde.


Usnesení Grémia per rollam ze dne 21. 3. 2013

Grémium předsedů kolejních rad nesouhlasí s prováděním „pasportizace“ v obývaných prostorech kolejí; a to do novelizace ubytovacího řádu zajišťující dostatečnou ochranu soukromí ubytovaných osob při této činnosti a činnostech obdobných.


Zasedání Grémia

Další zasedání Grémia se uskutečnilo ve čtvrtek 28. 2. 2013 od 16:30 v zasedací místnosti Koleje Arnošta z Pardubic a zúčastnili se ho mj. Ing. Macoun, ředitel KaM, Ing. Prajer, Ph D., vedoucí provozního útvaru KaM, a Bc. Šimek, MSc., předseda Rady KaM. Během tohoto zasedání Grémium zejména projednalo návrh nového Volebního řádu pro volbu členů kolejních rad, dále se zabývalo zrušenými volbami v Koleji Kajetánka a diskutovalo o záměru vedení KaM zavést nový systém přímého prodeje lůžek. Zápis ze zasedání je k dispozici zde.


Zasedání Grémia

Mimořádné zasedání Grémia se uskutečnilo dne 17. 1. 2013. Hlavním bodem bylo projednání stížnosti na průběh voleb v Koleji Kajetánka (proběhly 4. - 5. 12. 2012). Grémium námitky obsažené v této stížnosti považuje za neopodstatněné, a přijalo proto usnesení č. 1/2013:


Grémium předsedů kolejních rad projednalo stížnost na průběh voleb v Koleji Kajetánka, kterou mu 10. 12. 2012 zaslali R. Vartík a J. Sochor, i vyjádření volební komise, zaslané dne 18. 12. 2012, a neshledává porušení žádného ustanovení Volebního řádu pro volbu členů kolejních rad. Grémium se domnívá, že volební komise podala vyčerpávající rozklad všech námitek. Za podstatu stížnosti Grémium považuje zpochybnění důvěryhodnosti volební komise. K tomu Grémium konstatuje, že každý kandidát mohl do poslední chvíle jmenovat svého zástupce do volební komise, což stěžovatelé neučinili. Grémium proto doporučuje Radě KaM UK, aby volby v Koleji Kajetánka uznala za platné.


Rada KaM nicméně doporučení Grémia nerespektovala a volby v Koleji Kajetánka zrušila z důvodu, že volební komise nedostatečně kontrolovala totožnost oprávněných voličů. Grémium s tímto rozhodnutím Rady nesouhlasí, považuje je za příliš tvrdé.


Zápis ze zasedání je k dispozici zde.


Omezení činnosti Grémia

Vzhledem k tomu, že v listopadu a prosinci 2012 proběhnou volby do většiny kolejních rad, a také vzhledem k delší nepřítomnosti J. Švadlenky, předsedy Grémia, uskuteční se příští zasedání Grémia pravděpodobně v lednu 2013.


Usnesení Grémia předsedů kolejních rad č. 2/2012

Grémium předsedů kolejních rad bere na vědomí kroky, které ředitelství Kolejí a menz UK podniklo k nápravě chyb v systému REHOS. Domnívá se však, že tyto kroky nebyly dostatečné, protože i poté pravděpodobně zůstaly desítky studentů, kteří byli těmito chybami poškozeni. V zájmu zlepšení důvěry ubytovaných studentů v Koleje a menzy UK by proto Grémium uvítalo, aby se ta­kovéto chyby v budoucnu již neopakovaly.


Zasedání Grémia

První zasedání Grémia v akademickém roce 2012/2013 se uskutečnilo 2. října 2012. Tohoto zasedání se zúčastnili Ing. Jiří Macoun, nový ředitel KaM, Ing. Martin Prajer, Ph.D., vedoucí provozního útvaru a Ing. Jaromír Fix, vedoucí ekonomického útvaru. Grémium se nejprve seznámilo s novým panem ředitelem a dále jednalo např. o chybách systému REHOS pro podávání žádostí o ubytování či o podezřelé zakázce na rekonstrukci sociálních zařízení v Kolejích Jižní Město. Zápis ze zasedání je k dispozici zde.


Usnesení Grémia předsedů kolejních rad č. 1/2012

Grémium navrhuje prověřit přípravu zakázky na rekonstrukci koupelen v Kolejích Jižní Město a v nejbližší době informovat Kolejní radu Jižní Město a Grémium předsedů kolejních rad, v jaké fázi se zakázka nachází.


Zasedání Grémia

V úterý 29. května 2012 se uskutečnilo další zasedání Grémia. Jednání se zúčastnili Ing. Jaromír Fix, pověřený řízením KaM, a Ing. Martin Prajer, Ph.D., vedoucí provozního útvaru. Grémium se zabývalo mj. elektronickým systémem rezervací pokojů, který naprogramovali v Koleji 17. listopadu, prodlužováním smluv o ubytování, podezřelou zakázkou na rekonstrukci sociálních zařízení v Kolejích Jižní Město, apod. Zápis je k dispozici zde. Další zasedání Grémia se pravděpodobně uskuteční v úterý 2. října 2012.


Zasedání Grémia

V úterý 10. dubna 2012 se od 16:30 v zasedací místnosti Koleje Arnošta z Pardubic uskutečnilo další zasedání Grémia. Hlavním bodem programu byla volba předsedy Grémia. Jediným kandidátem byl dosavadní předseda Grémia Jan Švadlenka, který v tajné volbě získal pět hlasů, a byl tedy opět zvolen předsedou. Zápis ze zasedání je k dispozici zde.


Zasedání Grémia

Ve čtvrtek 23. února 2012 od 16:30 se v zasedací místnosti Koleje Arnošta z Pardubic uskutečnilo zasedání Grémia. Grémium zde mimo jiné schválilo nový jednací řád kolejních rad a jednací řád Grémia (viz sekci Dokumenty). Dále se Grémium zabývalo příliš častými vstupy zaměstnanců KaM do pokojů ubytovaných studentů a požádalo také ředitele KaM Ing. Béma, aby KaM zveřejňovaly ceny či rozpočty větších zakázek (rekonstrukcí, apod.). Ing. Bém návrh odmítl, jelikož to není obvyklé a nedělá to ani univerzita. Zápis ze zasedání je k dispozici zde.


Usnesení Grémia předsedů kolejních rad ze dne 24. 11. 2011

Grémium se domnívá, že ředitel KaM dlouhodobě neřídí organizaci v souladu se zájmy ubytovaných studentů. Současně nebere v potaz připomínky Grémia, které tyto studenty reprezentuje. Grémium a kolejní rady jsou navíc ředitelem nedostatečně infor­movány o zásadních změnách dotýkajících se studentů. Grémium nevidí naději na zlepšení situace. Grémium proto doporučuje svým zástupcům v Radě KaM, aby podpořili návrh na odvolání ředitele KaM.


Zasedání Grémia

Ve čtvrtek 24. listopadu 2011 se v zasedací místnosti Koleje Arnošta z Pardubic od 16:30 uskutečnilo zasedání Grémia předsedů kolejních rad. Zasedání se tentokráte nezúčastnil pan ředitel ani žádný jiný zaměstnanec KaM, ačkoli o termínu věděli měsíc dopředu. Grémium se tak zabývalo především přípravou nových jednacích řádů Grémia a kolejních rad. Grémium dále v reakci na chystané mimořádné zasedání Rady Kolejí a menz UK schválilo usnesení, v němž členům Rady jmenovaných za Grémium doporučilo hlasovat pro návrh na odvolání ředitele KaM (viz výše). Zápis ze zasedání je k dispozici zde.


Usnesení Grémia předsedů kolejních rad ze dne 20. 10. 2011

Grémium předsedů kolejních rad žádá ředitele KaM o prošetření, zda nebylo ve věci při­jímání návštěv postupováno v rozporu s Ubytovacím řádem vysokolské koleje, případně v kterých kolejích se tak stalo a kdo k tomu vydal pokyn. Grémium také žádá být podrobně informováno o výsledcích šetření a případných důsledcích vyvozených pro jednotlivé zaměstnance.


Zasedání Grémia

Ve čtvrtek 20. října 2011 se od 16:30 v zasedací místnosti Koleje Arnošta z Pardubic opět konalo zasedání Grémia. Při tomto zasedání byli na členy Rady Kolejí a menz UK nominováni Jan Švadlenka a Jakub Velkoborský (všechny členy RKaM jmenuje rektor Univerzity Karlovy, dva z nich na návrh Grémia). Grémium se dále zabývalo podezřením, že je v některých kolejích porušován Ubytovací řád vysokoškolské koleje, který ředitel KaM vydal přes negativní stanovisko Grémia (viz níže). Grémium přijalo usnesení, v němž ředitele KaM žádá, aby toto podezření prošetřil. Zápis ze zasedání je k dispozici zde.


Usnesení Grémia předsedů kolejních rad ze dne 9. 8. 2011

Grémium nedoporučuje vydání Ubytovacího řádu vysokoškolské koleje UK v Praze v předloženém znění. Toto znění neodstraňuje nedostatky současného Ubytovacího řádu a některé z navržených změn jsou v rozporu se zájmy ubytovaných studentů.


Zasedání Grémia

V úterý dne 9. srpna 2011 se od 16:30 v zasedací místnosti Koleje Arnošta z Pardubic (Voršilská 144/1) uskutečnilo další zasedání Grémia předsedů kolejních rad. Hlavním předmětem zasedání bylo pokračování diskuze s ředitelem KaM Ing. Bémem a vedoucím provozního útvaru Ing. Prajerem, Ph.D. o nově připravovaném Ubytovacím řádu vysokoškolské koleje. Grémium ocenilo vstřícné změny v návrhu článku 8, týkajícího se návštěv, avšak konstatovalo, že tyto změny nejsou dostatečné, neboť navržená podoba článku 8 i některých dalších článků je i nadále v rozporu se zájmy ubytovaných studentů. Protože představitelé KaM dali najevo, že o dalších změnách již diskutovat nechtějí, Grémium se usneslo, že navrženou podobu Ubytovacího řádu nedoporučuje k vydání (text usnesení viz výše). Zápis ze zasedání je k dispozici zde.


Zasedání Grémia

V pondělí dne 20. června 2011 se od 16:30 v zasedací místnosti Koleje Arnošta z Pardubic (Voršilská 144/1) uskutečnilo další zasedání Grémia předsedů kolejních rad. Té se kromě členů Grémia zúčastnili také ředitel KaM UK Ing. Mojmír Bém a vedoucí Provozního útvaru KaM UK Ing. Martin Prajer, Ph.D. Hlavním bodem jednání byl nově připravovaný Ubytovací řád vysokoškolské koleje. Po dlouhé diskuzi se ukázalo, že spornými body nadále zůstávají články 3 (Povinnosti ubytovaného) a 8 (Návštěvy), které Grémiu připadají příliš restriktivní. Před definitivním vydáním Ubytovacího řádu tedy vedení KaM požádalo o další schůzku. Zápis ze zasedání je k dispozici zde.


Poslední změna: 25. březen 2016 10:02 
Sdílet na: